Informace o zpracování osobních údajů | Hotel Lenka *** - Špindlerův Mlýn, Krkonoše, lyžování, Špindl

Informace o zpracování osobních údajů 

Ochrana osobních údajů

Společnost Holiday Dream s.r.o., IČ: 04504844, Dolní Branná 345, 543 62 („Správce“) zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a dalšími právními předpisy.

Společnost Holiday Dream s.r.o. zpracovává údaje získané především od subjektu údajů a dále údaje získané od třetích stran (např. cestovních kanceláří, online portálů apod.)

Osobní údaje v rozsahu údajů jméno, příjmení, datum příjezdu, datum odjezdu, telefonní číslo, emailová adresa, adresa trvalého bydliště a datum narození jsou zpracovávány  za účelem uzavření a plnění smlouvy o ubytování či obdobné smlouvy (dále jen „smlouva“) a za účelem uplatňování práv správce vyplývajících ze smlouvy.

Osobní údaje v rozsahu údajů jméno, příjmení, datum příjezdu, datum odjezdu, adresa trvalého bydliště, účel pobytu, číslo občasného průkazu nebo cestovního dokladu (cestovního pasu) jsou zpracovávány za účelem plnění povinnosti správce uložených mu zákonem ř. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění.

Osobní údaje v rozsahu údajů jméno, příjmení, datum příjezdu, datum odjezdu, adresa trvalého bydliště, datum narození, číslo cestovního dokladu (cestovní pas), státní občanství, číslo víza a účel pobytu jsou zpracovávány za účelem plnění povinností správce dle zákona č.32/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění.

Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených Správcem na základě smluv o zpracování osobních údajů.

Osobní údaje v rozsahu údajů jméno, příjmení, datum příjezdu, datum odjezdu, adresa trvalého bydliště, datum narození, číslo občanského průkazu, číslo cestovního dokladu, státní občanství, číslo víza a účel pobytu mohou být zpřístupněny orgánům státní správy nebo samosprávy v souladu s výše citovanými zákony.

Osobní údaje v rozsahu údajů jméno, příjmení, datum příjezdu, datum odjezdu, adresa trvalého bydliště, číslo pokoje a datum narození mohou být zpřístupněny subjektům, u nichž bude správce uplatňovat svá práva ze smlouvy (zejména soudy, notáři, exekutoři).

Osobní údaje v rozsahu údajů jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, datum příjezdu, datum odjezdu, datum narození, číslo občanského průkazu, číslo cestování dokladu, číslo víza, státní občanství, jméno společnosti, sídlo společnosti a účel pobytu musí být správci poskytnuty povinně, jinak správce s ubytovávanou osobou nemůže uzavřít smlouvu.

Uvedením emailové adresy ubytovávaná osoba uděluje správci dobrovolně souhlas se zpracováním tohoto osobního údaje za účelem zasílání obchodních a marketingových nabídek a sdělení. Tento souhlas je udělen na dobu 10 let od uzavření smlouvy a může být kdykoliv odvolán. Emailová adresa bude automatizovaně zpracována zaměstnanci správce a třetím osobám nebude zpřístupněna.

Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Subjekt údajů má dále právo získat od Správce osobní údaje, které se subjektu údajů týkají a jež subjekt údajů Správci poskytnul. Správce na základě žádosti subjektu údajů poskytne subjektu údajů údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost subjektu údajů poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.

Správce nemá úmysl poskytovat osobní údaje do třetích zemí.

Domnívá-li se subjekt údajů, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Kontaktní údaje Správce

Holiday Dream s.r.o.
Dolní Branná 345
Lenka Hrubá, company director
hruba@holidaydream.cz

Kontakt

HOTEL LENKA ***
Lyžařská 282
543 51 Špindlerův Mlýn

Telefon: +420 739 16 86 16
Email: info@lenkahotel.cz

Provozovatel:

Holiday Dream s.r.o.
Dolní Branná 345
543 62

IČ: 04504844

 

Kontaktní formulář

HolidayDream